Върни се горе

Обектите с обществено предназначение, подлежащи на държавен санитарен контрол в страната към настоящия момент са 239 502, 56% (117 852) от които са хранителни обекти, 20% - комунално-битови, 10% - обекти за отглеждане и възпитание на деца и подрастващи и 14% - лечебни и здравни заведения и обекти в тях.

За периода на летните месеци (май - начало на август) в тези обекти са извършени 27 926 проверки и обследвания от ХЕИ. Издадени са 3 177 предписания за подобряване санитарно.-хигиенното състояние на обектите. За нарушения на санитарно хигиенните изисквания са съставени 4 787 акта за санитарно нарушение. Преобладаваща част от актовете (над 74%) са по Закона за храните.

Органите на ДСК са издали 578 заповеди за спиране временно експлоатацията на обекти с обществено предназначение за отстраняване на проблеми и нарушения, криещи риск за здравето на населението.

През второто тримесечие на 2004 г. в страната са изследвани общо 11 693 проби храни, персонал и работна среда в обекти с обществено предназначение, 1547 от които са показали отклонения от стандартните показателите и нормите за безопасност (9%). За периода ХЕИ са обявили за негодни за консумация и бракували 2641 кг. храни.

Най-често констатираните нарушения в хода на проверките са:

1. В хранителните обекти:

- неспазване на добрата хигиенна практика при приготвянето на храни (липса на подготвителни помещения, умивални, кътове за дезинфекция и обработка на суровините, неправилно съхранение на храните и др.);

- неправилно съхранение на храни в търговските обекти и заведенията за обществено хранене, предлагане за продажба и приготвяне на неразрешени храни на открито;

- нарушения в срокове на реализация на храните, приготвяни в обектите за хранене;

- липса на придружаващи документи (сертификати за качество) за приготвяните и предлагани храни, както и документацията, удостоверяваща прилагането на система за самоконтрол на производствената и търговската дейност;

- създаване на наднормени нива на шум от дейността на обекти в прилежащите жилищни и курортни зони;

- некачествена текуща дезинфекция и нередовна здравна документация;- извършване на производство или търговия с храни в обекти, които не са регистрирани по реда и при условията на Закона за храните;

- приготвяне и предлагане на храни, които не са разрешени с удостоверението за регистрация на обекта;

- допускане за работа на лица с нередовна лична здравна документация и др.

Спрените от експлоатация обекти са предимно павилиони и каравани за продажба на храни, щандове за дюнери, кафенета, механи, магазини за хранителни стоки, цехове за производство на тестени закуски и др.

2. В комунално-битовите обекти – за отдих, настаняване, обслужване на почиващите и др.:

- въвеждане на обекти без разрешение на ХЕИ;

- некачествено обеззаразяване на водата в плувните басейни, нарушения в нормативно установения ритъм за контрол на микробиологичните показатели на тези водите ;

- липса на дезинфектанти и неизвършване на дезинфекции;

- неизправни В и К инсталации в обектите;

- неправилно съхранение на чисто и мръсно бельо в хотелите и др.

Във връзка със зачестилите сигнали за наличие на “нелегални аптеки”, разкрити по Черноморските курорти от началото на летния сезон Министерството на здравеопазването разпореди на директорите на хигиенно-епидемиологичните инспекции в Бургас, Варна и Добрич да бъде извършена насочена тематична проверка по проблема.

За периода 01.05.-31.07.2004 г. са извършени общо 215 проверки, самостоятелно и с представители на МВР-сектор “Икономическа полиция” и на РЦЗ. Издадени са 12 заповеди за спиране експлоатацията на обекти, които са работили без разрешение. Всички заповеди за спиране са за обекти, разкрити на територията на курортните комплекси предимно по Южното Черноморие.

За установени нарушения са съставени 54 акта, като най-често констатираните нарушения са за самостоятелна работа и отпускане на лекарства от помощник –фармацевти без контрол от магистър фармацевт, неправилно съхранение на лекарства, в нарушение на указанията на производителя и функциониране без разрешение от МЗ.

Хигиенно-епидемиологичните инспекции са извършвали и регулярен текущ контрол на питейните води, съгласно разпоредбите на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, както и върху качеството на водите за къпане, съгласно Наредба № 11 на МЗ.

За периода от месец май до 6.08.2003 г. са взети и изследвани проби от 35 зони за къпане на черноморското крайбрежие Проведените 2028 изследвания по физико-химични показатели (цвят, наличие на минерални масла и плуващи предмети, повърхностно-активни вещества, рН, разтворен кислород, амониев йон, нитрати, нитрати, фосфати) не показват съществени отклонения от стойности, по Наредба № 11/2002 г. на МЗ. При около 5 % от проведените 471 изследвания по микробиологични показатели (общи колиформи, фекални колиформи и ентерококи) е установено отклонение от показателите, което при повторните изследвания не е потвърдено.

Сподели в: