Върни се горе

Остеопорозата е един от най-значимите социални проблеми през новото столетие. Всяка трета жена и всеки осми мъж в света получават остеопорозна фрактура през своя живот. Милиони хора в трудоспособна възраст имат остеопения или остеопороза. Заболяването причинява тежка инвалидизация и много страдания за болния и неговите близки. То е на трето място по смъртност – след сърдечно-съдовите заболявания и рака.

При остеопорозата се намалява плътността и качеството на костта. В резултат се уврежда здравината на скелета и се повишава рискът от счупване,предимно в областта на гръбнака, китката, бедрото, таза и горната част на ръката.Заболяването протича безсимптомно и едва в напреднал стадий, обикновено когатовече има остеопорозна фрактура, болният разбира за своето тежко страдание. Следпървата фрактура рискът от следващи остеопорозни фрактури рязко се увеличава.

Цената на лечението на бедрените фрактури в Европейския съюзсамо през първата година след фрактурата възлиза на 14,7 млрд. евро, а годишнитеразходи за лечение на всички остеопорозни фрактури в Европа се оценяват на 25млрд. евро. Очаква се към 2025 г. тези разходи да нараснат на 31,8 млрд. евро.

Необходимостта от спешни мерки за ограничаване на остеопорозатадоведе до приемането през ноември 2003 г. в Брюксел на “План за действие в областта на остеопорозата в ЕС”. Съществена част от документа представлява финансовата оценка на проблема остеопороза.

В изпълнение на залегналите в плана цели у нас бе разработен проект за национална програма за ограничаване на остеопорозата в България. Една от задачите, които той си поставя, е да се направи по-точна икономическа оценка за размера на средствата и финансовите измерения на проблема остеопороза. В обосновката на проекта са залегнали проучвания на наши специалисти, както и данни от тригодишната кампания на Асоциация “Жени без остеопороза”, озаглавена “Минута за здраве – здраве за цял живот”. Кампанията е основана на едноминутния тест на Международната фондация по остеопороза за оценка на личния риск,като в рамките на нейното провеждане в страната са разпространени 30 000 теста. Събраните и обработени в сътрудничество с хигиенно-епидемиологични инспекции данни за периода 2001 – 2002 г. обхващат 6375 жени. Те представят разпространението на рисковите фактори в различни региони на страната - градовете Велико Търново, Кюстендил, Плевен, Самоков, Сандански, София, Хасково и Шумен. Най-висок процент сред анкетираните, които имат ограничена консумация на мляко и млечни продукти, се наблюдава в София (73,3%) и Велико Търново (62%). Недостатъчна е физическа активност сред анкетираните в Кюстендил (73%), София (51,2%) и Сандански (40%). Пушачите сред анкетираните във Велико Търново са 54%, а в Плевен - 45,7%. Повишен прием на алкохол имат в гр. Сандански - 9,8%, следван от Самоков и София - по 6,6%. Относително висок е процентът на приемащите повече кафе в Сандански и Самоков - съответно 37,5% и 32,2%.

Въз основа на разширения вариант на едноминутния тест, включващи въпроси за мъжете, през 2003 г. е проведено проучване на рисковите фактори за остеопороза при 1611 лица (331 мъже и 1280 жени) на средна възраст от 18 до 89 години. Наличие на 1 или повече рискови фактори за остеопороза се установява в средно в 9 от всеки 10 изследвани лица (89,5%). От изследваната група относителният дял на хората без рискови фактори е 10,5%, с един рисков фактор са 32%, а с 2 до 5 рискови фактора за развитие на остеопороза са 45,6% от хората.

Скрининговите измервания на костна плътност дават представаза съотношението здрави хора/хора с намалена костна плътност, по които може дасе направи преценка за необходимите ресурси и апаратурно обезпечаване за диагностикатаи лечението на заболяването. В периода октомври – декември 2003 г. са проведенинад 5000 измервания. Част от обработените данни показват, че от 1000 изследванилица 411 са здрави, 417 са с остеопения, а 174 са с остеопороза.

С цел работници и работодатели да се запознаят с рисковетеот заболяването и да се оцени личният риск на работещите, както и да се подобридостъпът до измерване на костна плътност, през март 2004 г. стартира националният проект “Остеопорозата на работното място”. Той обхваща 28-те областни центрове в страната и се реализира от хигиенно-епидемиологичните инспекции в сътрудничество с Асоциация “Жени без остеопороза”.

Остеопорозата на работното място е огромно финансово бремев световен мащаб поради факта, че тя не се разпознава, диагностицира и не сепровежда навременното й лечение. Финансовите разходи са за сметка както на работниците,които страдат от последствията й (остеопорозните фрактури, водещи до обездвижванеи инвалидизация и в много от случаите до загуба на работата), така и за работодателитепоради нарастването на отсъствията от работа и загубата на квалифициран персонал.Освен това се натоварва системата на общественото здравеопазване, а социалнитещети за болните и техните семейства са неизмерими.

От началото на работата по проекта “Остеопороза на работното място” досега са анкетирани близо 6800 работници за наличие на рискови фактори за развитие на остеопороза въз основа на едноминутния тест за оценка на личния риск. Направени са остеометрични измервания на самите работни места в София, Сливен, Котел, Шумен, Силистра.

От постъпилите до момента попълнени 6855 тестове, 500 са направенив Силистра, 200 в Благоевград, 650 в Плевен, 480 в Сливен, 560 във Варна, 900– в Сливен, 1000 в Стара Загора, 420 в Бургас, 370 във Враца, 115 в София, 430в София–област, 170 в Ловеч, 470 в Хасково, 590 в Смолян. Получените данни оттези измервания и от разпространението на рисковите в момента се обработват.

Годишните директни разходи за лечение на фрактурите на работещитев ЕС, Канада и САЩ са около 48 млрд. долара. Индиректните разходи, включващисоциалните и икономически последици от заболяването, възлизат на около 20% отдиректните. Като се вземе под внимание демографският фактор и ръстът на нарастванена бедрените и вертебралните фрактури може да се оцени, че към 2050 г. общатаикономическа тежест от лечението на бедрените фрактури при работещите на възраст50-59 г. ще нарасне със 70% за САЩ. За Европа този процент ще бъде достигнатоще през 2020 г. поради по-големия относителен дял на възрастното население,с увеличение на здравните разходи с 900 млн. долара над сегашното ниво.

За първи път у нас бе извършено измерване на костната плътностна представителна извадка на жените в България, родени през 1954 г. Това станапо реализирания проект “Ранно уведомяване на жените на 50-годишна възраст за рисковете от остеопороза”. Той е насочен към жените, които навлизат в рисковия период за развитие на остеопорозата, и се осъществява от асоциация “Жени без остеопороза” със съдействието на отделите по здравеопазване към общините и регионалните хигиенно-епидемиологични инспекции. Проектът спечели Голямата награда на Международната фондация по остеопороза на Световната пациентска среща – Истанбул ‘2003.

Проектът обхваща 10 области в страната - Видин, Монтана, Враца,Ловеч, Габрово, Плевен, Търговище, Разград, Ямбол и Стара Загора. Кампаниятапродължава и в други региони извън рамките на проекта. Вече е включена Шуменскаобласт, предстоят кампании в Благоевград, Кърджали и Смолян.

За 6-те месеца - от март до септември 2004 г., са изпратени16 210 писма, а временните приемни на асоциация ”Жени без остеопороза” са посетениот 1100 жени.

С едноминутен тест са анкетирани общо 903 жени от 8 града вБългария, от които 482 жени на 50-годишна възраст. Проучването доказа, че едноминутнияттест за оценка на личния риск дава надеждна ориентация за рисковете за развитиена остеопороза и може да бъде прилаган като инструмент на първичната профилактика.Анализът на данните сочи, че около половината от анкетираните жени (47,4%) съобщаватза наличието на един или повече рискови фактори за остеопороза. Най-често срещаниятрисков фактор е ранната менопауза (при 18,8% от жените), следван от фамилнатаанамнеза за остеопороза (12,4%) и получени фрактури при слаб удар или падане(11,9%). Намален ръст имат 5,4%, а кортикостероиди са приемали 5% от анкетиранитежени.

Ултразвукова остеометрия е извършена в 3 града. Изследваниса общо 496 жени, от които 283 на 50 г. Данните показват, че остеопороза имат4,2% от жените, а остеопения – 25,8%. Резултатите от тези изследвания сочат,че измерените стойности на наличие на остеопороза са най-високи при жените вПлевен (6,9%), следвани от Ямбол (4,5%), като те превишават статистически значимостойностите на жените от Стара Загора (1,1%). По отношение на остеопенията най-високе процентът на жените от Ямбол (37,1%), следвани от Стара Загора (30,1%) и Плевен(11,9%).

Статистически са обработени данни за корелацията на рисковитефактори за остеопороза с намалената костна плътност. От хората с установена остеопорозанай-висок е процентът на тези с три рискови фактора – 28,6%. При хората с установенаостеопения най-висок е процентът (42,9%) на хората с наличие на три рискови фактораза развитие на остеопороза.

През 2004 г. Международната фондация по остеопороза предложиосновна тема на Световния ден за борба с остеопорозата да бъде “Остеопороза при мъжа”.

Крайно неправилен е изводът, че заболяването не засяга мъжете.Проучванията сочат, че един на всеки пет мъже над 50 г. ще има счупване катоследствие на остеопороза през оставащия му живот. Фрактурите при мъжете са по-редки,отколкото при жените, но за сметка на това водят до по-тежка инвалидизация ипо-голяма смъртност. Мъжете в Швеция например, прекарват повече време в болницав резултат на остепорозни счупвания, отколкото вследствие рак на простата.

Обществен център “Живот без остеопороза” започва кампания заопределяне на личния риск от остеопороза при мъжете, както и измервания на костнаплътност на рисковите групи. Всички мъже, които желаят да получат повече информацияза профилактиката на заболяването и за измерване на костната плътност, могатда посетят приемния кабинет “Живот без остеопороза” в Първа многопрофилна болницаза активно лечение в София или да се обадят на тел.02/ 981-12-00, всеки ден от14 до 16 ч.

По повод 20 октомври - Световния ден за борба с остеопорозата,се организира Трето национално изложение “Живот без остеопороза” за храни, хранителни добавки, помощни и измервателни средства за профилактика и лечение на остеопорозата. То ще се проведе от 18 до 23 октомври под патронажа на Министерство на здравеопазването. Официалното му откриване е на 18 октомври 2004 г. от 16 ч. в аулата на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене.

По време на изложението ще могат да се чуят беседи на специалисти,да се определи личният риск от остеопороза и да се направи измерване на костнаплътност. За справки и предварителни записвания за измерване на костната плътност до края на седмицата всеки ден от 14 до 16 ч. работи тел. 02/981-12-00, а по време на изложението посетителите могат да се запишат на място.

Сподели в: