Върни се горе

България стана член на Конференцията на страните-членки по Рамковата конвенция за контрол върху тютюна на Световната здравна организация

Утре, четвъртък, 17 ноември, е Международният ден без тютюнопушене. За първи път той е отбелязан през 1977 г. в САЩ. Оттогава по инициатива на Американската общност за борба с рака (ACS) ежегодно всеки трети четвъртък на месец ноември се организира кампания срещу тютюнопушенето, която дава възможност на милиони хора да се откажат от пушенето поне за един ден. Международният ден без тютюнопушене е приет официално от Международния съюз за борба с рака (UICC) и се отбелязва в много страни по света. В България за първи път той е отбелязан през 1990 г.

Министерството на здравеопазването провежда последователна политика за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето и отрицателните здравни последици от него. Като първи приоритет в дейността на министерството през следващите 4 години е подобряването на здравния статус на населението чрез засилване на профилактиката на всички заболявания, с приоритет на социално-значимите. До края на 2005 г. ще бъде приета нова Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето, като основните дейности, които ще залегнат в нея, ще са насочени главно към децата и учениците.

На 18 октомври 2005 г. 40-то Народно събрание прие Закон за ратификация на Рамковата конвенция за контрол върху тютюна на Световната здравна организация.

На 7 ноември 2005 г. ратификационните документи бяха депозирани в Ню Йорк, което даде възможност на България да стане член на Конференцията на страните-членки – органът, който е определен да взема всички важни решения по прилагането на Конвенцията.
Този орган приема протоколи, допълнения и изменения на Конвенцията, поощрява и насочва разработването и периодичното усъвършенстване на сравними методологии за изследвания и събиране на информация, предприема действия за мобилизиране на финансови средства за приложението на Конвенцията и др. Първата сесия
на Конференцията ще се състои от 6 до 17 февруари 2006 г. в Женева.

За Република България Конвенцията влиза в сила 90 дни след депозиране на ратификационните документи – 5 февруари 2006 г.


Рамковата конвенция за контрол върху тютюна на Световната здравна организация е първият международен документ в областта на общественото здраве. Текстът й бе финализиран на 1 март 2003 г. след 6 кръга междуправителствени преговори и бе приет на 21 май 2003 г. от 56-ата Световна здравна асамблея. В нея са заложени принципи и мерки за ограничаване на употребата на тютюневи изделия и намаляване на негативните здравни, икономически, социални, екологични последици за обществото на национално, регионално и международно ниво. Тя предвижда ратифициралите я страни да поемат задължения за засилване на законодателните мерки и контрола върху тяхното приложение, за въвеждане на изисквания към опаковката и етикетирането на тютюневите изделия, за контрол на забраната на продажбата им на непълнолетни.

С ратификацията на Конвенцията България синхронизира своето законодателство с директивите на ЕС за контрол на тютюна.
Страната ни поема определени задължения за въвеждане на данъчна и ценова политика за намаляване търсенето и предлагането на тютюневи изделия, регулиране на съдържанието им, забрана на продажбата на тютюневите изделия на непълнолетни, забрана на трансгранична реклама, промоция и спонсорство.

Нашата страна е започнала изпълнението на заложените в Конвенцията изисквания за финансиране на политики, стратегии и програми. Във влезлия в сила от 1 януари 2005 г. Закон за здравето и в последвалата го наредба са регламентирани забраната на тютюнопушенето в закритите обществени и работни места, в обществения транспорт и контрола върху спазването й. Приетите мерки целят намаляване на рисковите фактори, свързани с тютюнопушенето, и опазване на здравето на българските граждани.

За десетте месеца на 2005 г. (януари – октомври) Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са извършили 250 901 проверки по спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения. Проверени са 169 174 обекта. Издадени са 24 448 предписания, 1103 наказателни постановления на физически лица и 455 наказателни постановления на собственици и работодатели. Общата сума на наказателните постановления е 122 609 лв.


Статистиката за здравните поражения от тютюнопушенето е изключително тревожна. Тютюнопушенето убива около 5 млн. души годишно. Повече от 1 милиард са пушачите по света, близо 100 милиона от тях са европейци. Повече от 770 млн. деца на планетата са изложени на действието на пасивното тютюнопушене.

Тютюневият дим съдържа над 4000 вредни вещества и носи много висок здравен риск за рак на белия дроб, сърдечно-съдови и дихателни заболявания. Употребата на тютюн е причината за поне едно раково новообразувание на всеки седем в световен мащаб, включващо карцином на белия дроб и дихателните пътища, на главата, на бъбреците, на пикочния мехур, на шийката на матката. Всяка година се регистрират около 1,2 млн. нови случаи на рак на белия дроб.

Наблюдава се рязко увеличаване на женската смъртност от рак на трахеята, бронхите и белите дробове, причинени от тютюнопушене. В страните от Европейския съюз броят на раковите случаи, свързани с употребата на тютюн, нараства по-бързо при жените, отколкото при мъжете.

Пасивното тютюнопушене е сериозен рисков фактор за остри и хронични респираторни заболявания, намалена белодробна функция при децата и младежите, увеличени респираторни оплаквания при възрастните. Когато майката е пушачка, рискът от респираторно заболяване при децата е два пъти по-голям.

България заема едно от водещите места в Централна и Източна Европа и света по потребление на тютюн, като изключително високо равнище на тютюнопушенето се наблюдава сред младежите. Тютюнопушенето започва обикновено в ранна възраст и повечето млади хора недооценяват потенциала на тютюна да създава зависимост. Фармакологичните и поведенческите процеси, определящи тютюневата и никотиновата зависимост, са подобни на тези при други дроги като хероина и кокаина. Тютюневата зависимост е признато разстройство от Международната класификация на болестите, десета ревизия на СЗО (1СО-10), класификация на психичните и поведенчески разстройства.

Сподели в: