Върни се горе

До декември 2005 г. Министерството на здравеопазването ще приключи изпълнението на първата фаза от Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, която се реализира от януари 2004 г. Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария по споразумение, подписано между Министерство на здравеопазването и Фонда на 6 юни 2003 г. За двугодишен период на първата фаза на програмата България получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 894 270 долара.

Контролът върху изпълнението на дейностите по Програмата се осъществяват от Национален координационен комитет, в който участват представители на правителствени, неправителствени и международни организации, като Програмата за развитие към ООН, Глобалната програма на ООН за борба със СПИН, УНИЦЕФ и Американската агенция за международно развитие.

Основната цел на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България
чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет по проблемите на ХИВ/СПИН, предприемане на ефективни мерки за ограничаване на рисковите поведения сред уязвимите групи, осигуряване на достъп до грижи и качествено лечение на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Програмата е насочена към превенция на ХИВ/СПИН сред най-уязвимите групи – интравенозни наркомани, проституиращи жени и мъже, ромска общност, млади хора и хора, живеещи с инфекцията. Програмата е структурирана в осем компонента, които се изпълняват на национално и местно равнище в 18 общини.

Това е най-мащабната здравна програма - в различните дейности по нея са ангажирани над 650 консултанти, експерти и сътрудници, здравни специалисти. Участват екипите на 48 неправителствени организации, на 10 регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, на Националния център по заразни и паразитни болести и 29 училища.

За 1,5 година работещите по Програмата неправителствени организации са достигнали до 3155 интравенозни наркомани, 8828 представители на ромската общност и 3250 проституиращи.

Програмата работи със 111 училища от 13 общини. Обучени са над 1500 лица – сътрудници на терен, които предоставят специфични услуги на уязвими групи. Сред тях има учители, психолози, млади хора, които работят в сферата на здравното образование. Услугите са насочени към предоставяне на психо-социална подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН; към диагностика и лечение на инфекцията; както и за провеждане на епидемиологическо проучване от втора генерация.

От началото на изпълнение на Програмата (януари 2004 г.) до средата на 2005 г. от Глобалния фонд са постъпили 6,5 млн. долара, от които са усвоени 5,2 млн. долара.
За същия период МЗ е превело над 2,9 млн. долара на организациите – изпълнители за ефективното осъществяване на различни дейности по 8-те компонента. Средствата са предназначени за строително-ремонтни работи, компютърно и офис оборудване, мобилни кабинети, леки автомобили, лекарства, медицинско оборудване и консумативи на стойност.

С Програмата на практика започна децентрализацията на лечението на хората, живеещи с ХИВ/СПИН у нас. С финансиране от програмата бе обособен и ремонтиран сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН в клиника “Св. Марина” към МБАЛ “Св. Ана”, Варна. Инфекциозна болница, София, и инфекциозните клиники във варна и Пловдив са снабдени със съвременно медицинско, компютърно и офисоборудване за близо 230 000 долара.

Предоставена е съвременна апаратура за диагностика и мониторинг на антиретровирусната терапия на Националните референтни лаборатории по вирусология и имунология, както и апаратура за диагностика на лабораториите в РИОКОЗ, към които функционират Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН и звената за второ поколение епидемиологичен надзор. Във всички лаборатории се осъществява регулярен контрол на качеството на извършваните изследвания за ХИВ, хепатит В и С, и сифилис.

Със средства по Програмата МЗ предоставя безплатно съвременна антиретровирусна терапия на 170 хора, живеещи с ХИВ/СПИН, както и лечение на опортюнистични инфекции на 158 хора, живеещи с ХИВ/СПИН.


По изпълнение на Компонент 1 от Програмата – “Изграждане на капацитет за превенция на ХИВ в здравния и социалния сектор», в 10 общини (Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора) са изградени местни координационни офиси по СПИН. Провежда се обучение на специалисти от здравния и социалния сектор, и служители на полицията. За изпълнение на дейностите и за оборудване са преведени над 52 000 долара.

По Компонент 2 е изградена Национална система за второ поколение епидемиологичен надзор, която включва едно национално и осем регионални звена -съответно в Националния център по заразни и паразитни болести и в регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, София, Благоевград, Пазарджик, Русе. Системата ще осигурява мониторинг на разпространението на ХИВ и високорисковите поведенчески тенденции и ще предоставя основни данни за разработването на интервенции и оценка на тяхното въздействие. Средствата за този компонент са над 250 000 долара.

По линия на Компонент 3 – «Укрепване и промоция на услугите по доброволно консултиране и изследване», вече действат 15 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС), от които 11 се координират от регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), един от НЦЗПБ (Национална потвърдителна лаборатория по ХИВ) и 3 от неправителствени организации (в София, Перник и Пазарджик). Преведените за тази дейност средства и централните доставки да за близо 112 000 долара. От разкриването на първите кабинети през 2003 г. до 30 юни 2005 г. са изследвани 10 405 лица, като само през 2005 г. броят на консултираните и изследваните е 3376.

По Компонент 4 – “Превенция на ХИВ сред интравенозни наркомани», работят 9 неправителствени организации в 9 общини. Основните дейности се изпълняват чрез работа на терен, функциониране на подвижни медицински кабинети, които достигнат до трудно достъпни места, създаване на нископрагови центрове за интравенозни наркомани и техните близки. Изградени са 5 нископрагови центъра за интравенозни наркомани в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и София. В Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Сливен, София и Стара Загора са базирани 7 центъра в ромска общност. Осигурени са 9 мобилни кабинета. За реализиране на тези дейности и за предоставеното оборудване и медицински консумативи са насочени 550 000 долара.

Основните дейности по Компонент 5 – «Превенция на ХИВ в ромска общност», са насочени към намаляване на рисковите сексуални и инжекционни практики в ромските общности, създаване на мобилни медицински кабинети за долечебна работа при труднодостъпните групи, създаване и поддържане на 10 здравно-социални центъра в ромски квартали. Тези дейности се осъществяват в 10 общини от 10 неправителствени организации. За реализирането на задачите, за централните доставки на стоки и услуги и за ремонтни дейности са осигурени над 570 000 долара.

По изпълнение на Компонент 6 - «Превенция на ХИВ сред проституиращи», работят 9 неправителствени организации в 9 общини. Дейностите се реализират чрез екипи за работа на терен, които са обучени да провеждат здравно-образователни сесии, да предоставят информационни материали и средства за безопасен секс и инжектиране, да пренасочват към служби, осигуряващи доброволно и анонимно изследване за ХИВ и лечение на полово-предавани болести. Друг подход за достигане до уязвимите групи са мобилните кабинети за долечебна работа. За тези дейности на неправителствените организации и за оборудване и медицински консумативи са преведени 502 000 долара.

Дейностите по Компонент 7 - «Превенция на ХИВ сред младите хора», са насочени към здравното образование във и извън училище. Това включва и разпространение на информационни и обучителни материали, пилотна подготовка на учители и подготовка на обучители на връстници и подкрепящи възрастни. Развива се и мрежа от служби, предлагащи услуги за младите хора. За реализирането на този компонент са насочени близо 175 000 долара.

По Компонент 8 – «Подходящи и достъпни лечение и грижи за хората живеещи с ХИВ/СПИН», работят 5 неправителствени организации, които предоставят услуги и оказват психо-социална подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН. Техните дейности се състоят в поддържане на мрежи и групи за самопомощ, консултиране по справяне с проблемите с болестта и приемане на активна антиретровирусна терапия, насочване за медицинско лечение и изследване, предоставяне на социални услуги и правни консултации. Финансирането на тези дейности, както и предоставеното медицинско оборудване е на обща стойност 770 000 долара.

Сподели в: