Върни се горе

От днес, 21 февруари, до 2 март се провеждат две срещи на представители на екипи от 13 пилотни общини в страната за развитие на общинската политика за сексуално и репродуктивно здраве и превенцията на ХИВ/СПИН сред младите хора.

Срещите са организирани в рамките на Компонент 7 „Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училище” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Целта е да се подпомогнат екипите от пилотните общини при планирането на средносрочни стратегии за развитие на общинската политика за сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН сред младите хора. Предвижда се стратегиите да се превърнат в план за действие, а темата за сексуално и репродуктивно здраве и превенцията на ХИВ/СПИН сред младите хора да бъде сред приоритетните в общинските политики.

Процесът на развитие на общинските политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН сред младите хора започна през 2004 г. Бяха сформирани екипи за координиране на процеса по места и бяха разработени общински профили на пилотните общини в страната, в които се изпълняват дейности по Компонент 7. Предвижда се в края на 2005 г. да бъдат готови общинските стратегии за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН за следващите три години.

Неправителствените организации, които работят по Компонент 7, са Българска асоциация по приложна психология, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Българска асоциация „Училища и здраве”, Български младежки червен кръст, Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване и Фондация „Център отворено образование”.

Основните дейности, осъществявани по Компонент 7, включват създаване на център за здравно образование, разработване на програми за здравно обучение на ученици и здравно образование на учители, студенти и специализанти, разработване на информационни и образователни материали за учители и младежи.

До момента на неправителствените организации са преведени 81 423 долара за реализиране на дейностите по компонента.

Сподели в: