Върни се горе

Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 58 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2007 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2007 г.
за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения
PDF файл, 492,1 KB, качен на 20.01.2017

pdf document

Мотиви
PDF файл, 200,2 KB, качен на 20.01.2017

pdf document

Проект на Пoстановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца „Света София“ - София

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Проект Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости