Върни се горе

Проект за Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Проект на Наредба за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване

Мотиви
PDF файл, 218,1 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 446,4 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 205,9 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 207,8 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 190,5 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 213,3 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 6
PDF файл, 588,0 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 7
PDF файл, 394,8 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 8
PDF файл, 427,6 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 9
PDF файл, 194,9 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за радиационна защита

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели