Върни се горе

Постановление № 246 от 7 септември 2015 г.

Постановление № 246 от 7 септември 2015 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм., бр. 97 от 2013 г.)

Обнародвано в Държавен вестник,брой:70,от дата 11.09.2015 г.
PDF файл, 211,8 KB, качен на 11.09.2015

pdf document

Постановление № 208 от 10 август 2015 г. за закриване на домове за медико-социални грижи за деца

Постановление № 208 от 10 август 2015 г. за закриване на домове за медико-социални грижи за деца
Обнародвано в Държавен вестник,брой:63,от дата 18.08.2015 г.
PDF файл, 186,9 KB, качен на 18.08.2015

pdf document

Постановление № 201 на Министерски съвет от 31 юли 2015 г. за изменение на Постановление № 256 на Министерски съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването

Постановление №197 на Министерски съвет от 27 юли 2015 г. за приемане на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании

Постановление № 176 на Министерски съвет от 10 юли 2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Ветрен, община Септември, и на Дома за медико-социални грижи за деца – Разград

Постановление № 173 на Министерски съвет от 9 юли 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.

Постановление № 148 на Министерски съвет от 12 юни 2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г.

Постановление № 146 на Министерски съвет от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“

Постановление № 115 на Министерски съвет от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на Списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия