Върни се горе

Постановление № 201 на Министерски съвет от 31 юли 2015 г. за изменение на Постановление № 256 на Министерски съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването

Постановление №197 на Министерски съвет от 27 юли 2015 г. за приемане на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании

Постановление № 176 на Министерски съвет от 10 юли 2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Ветрен, община Септември, и на Дома за медико-социални грижи за деца – Разград

Постановление № 173 на Министерски съвет от 9 юли 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.

Постановление № 148 на Министерски съвет от 12 юни 2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г.

Постановление № 146 на Министерски съвет от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“

Постановление № 115 на Министерски съвет от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на Списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия

Постановление № 67 на Министерски съвет от 23 март 2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Постановление № 57 на Mинистерски съвет от 16 март 2015 г.