Върни се горе

Постановление № 58 от 21 март 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.

Постановление № 45 от 9 март 2016 г.

Постановление № 45 от 9 март 2016 г.
за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които На­цио­налната здравноосигурителна каса сключва договори.
Обнародвано в Държавен вестник,брой:19,от дата 11.03.2016 г.
PDF файл, 531,5 KB, качен на 11.03.2016

pdf document

Постановление № 16 от 28 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г.

Постановление № 383 от 30 декември 2015 г. за одобряване на допъл­нителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.

Постановление № 381 от 29 декември 2015 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Постановление № 349 от 10 декември 2015 г.

Постановление № 349 от 10 декември 2015 г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.

Обнародвано в Държавен вестник,брой:98,от дата 15.12.2015 г.
PDF файл, 175,6 KB, качен на 16.12.2015

pdf document

Постановление № 325 от 30 ноември 2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Постановление № 329 от 30 ноември 2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Шумен

Постановление № 329 от 30 ноември 2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Шумен
Обнародвано в Държавен вестник,брой:94,от дата 04.12.2015 г.
PDF файл, 180,7 KB, качен на 04.12.2015

pdf document

Постановление № 323 от 20 ноември 2015 г.

Постановление № 323 от 20 ноември 2015 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление №97 на Министерския съвет от 2013 г.


Обнародвано в Държавен вестник,брой:92,от дата 27.11.2015 г.
PDF файл, 204,4 KB, качен на 30.11.2015

pdf document

Постановление № 246 от 7 септември 2015 г.

Постановление № 246 от 7 септември 2015 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм., бр. 97 от 2013 г.)

Обнародвано в Държавен вестник,брой:70,от дата 11.09.2015 г.
PDF файл, 211,8 KB, качен на 11.09.2015

pdf document