Върни се горе

Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагнос­тиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагнос­тиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 37, от дата 09.05.2017 г.
PDF файл, 333,5 KB, качен на 10.05.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на финансите, брой 34, от дата 28.04.2017 г.
PDF файл, 320,4 KB, качен на 02.05.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 31, от дата 18.04.2017 г.
PDF файл, 205,9 KB, качен на 25.04.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2007 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2007 г.
за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 25, от дата 24.03.2017 г.
PDF файл, 382,4 KB, качен на 25.04.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
Издадена от Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на здравеопазването, Министъра на икономиката и Министъра на енергетиката брой 102, от дата 23.12.2016 г.
PDF файл, 360,0 KB, качен на 27.12.2016

pdf document

Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“

Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 99, от дата 13.12.2016 г.
PDF файл, 384,7 KB, качен на 14.12.2016

pdf document

Образци на документи
PDF файл, 1,4 MB, качен на 14.12.2016

pdf document

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването, брой 95, от дата 29.11.2016 г.
PDF файл, 437,8 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения

Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 94, от дата 25.11.2016 г.
PDF файл, 276,3 KB, качен на 29.11.2016

pdf document