Върни се горе

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на земеделието и храните, брой: 7, от дата 19.01.2018 г.
PDF файл, 235,9 KB, качен на 19.01.2018

pdf document

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 4
PDF файл, 1,4 MB, качен на 19.01.2018

pdf document

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4
PDF файл, 1,4 MB, качен на 19.01.2018

pdf document

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1
DOCX файл, 13,6 KB, качен на 19.01.2018

docx document

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1, т. 11
DOCX файл, 14,0 KB, качен на 19.01.2018

docx document

Приложение № 5 към чл. 15, т. 6
DOCX файл, 19,0 KB, качен на 19.01.2018

docx document

Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 7, от дата 19.01.2018 г.
PDF файл, 182,9 KB, качен на 19.01.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите, брой: 6, от дата 16.01.2018 г.
PDF файл, 419,7 KB, качен на 16.01.2018

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 89, от дата 07.11.2017 г.
PDF файл, 236,7 KB, качен на 22.11.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г.
За здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 87, от дата 31.10.2017 г.
PDF файл, 291,9 KB, качен на 31.10.2017

pdf document

Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 86, от дата 27.10.2017 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 31.10.2017

pdf document

Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 84, от дата 20.10.2017 г.
PDF файл, 543,1 KB, качен на 31.10.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти