Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 35, от дата 24.04.2018 г.
PDF файл, 632,5 KB, качен на 25.04.2018

pdf document

Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 29, от дата 30.03.2018 г.
PDF файл, 3,5 MB, качен на 30.03.2018

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 27, от дата 27.03.2018 г.
DOCX файл, 17,7 KB, качен на 27.03.2018

docx document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 25, от дата 20.03.2018 г.
PDF файл, 206,8 KB, качен на 21.03.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване

Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 13, от дата 09.02.2018 г.
PDF файл, 374,7 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 11, от дата 02.02.2018 г.
PDF файл, 199,3 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 11, от дата 02.02.2018 г.
PDF файл, 194,6 KB, качен на 13.02.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г.
за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 11, от дата 02.02.2018 г.
PDF файл, 239,9 KB, качен на 13.02.2018

pdf document