Върни се горе

Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 86, от дата 27.10.2017 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 31.10.2017

pdf document

Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 84, от дата 20.10.2017 г.
PDF файл, 543,1 KB, качен на 31.10.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването, брой 64, от дата 08.08.2017 г.
PDF файл, 193,6 KB, качен на 06.10.2017

pdf document

Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози

Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
Издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието, брой 61, от дата 28.07.2017 г.
PDF файл, 253,1 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 191,0 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 878,0 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 180,6 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 274,4 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите, брой 48, от дата 16.06.2017 г.
PDF файл, 240,1 KB, качен на 27.07.2017

pdf document

Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза

Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Обнародвано в Държавен вестник, брой 51 от дата 27.06.2017 г.
PDF файл, 704,3 KB, качен на 28.06.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 38, от дата 12.05.2017 г.
PDF файл, 385,7 KB, качен на 16.05.2017

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагнос­тиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагнос­тиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 37, от дата 09.05.2017 г.
PDF файл, 333,5 KB, качен на 10.05.2017

pdf document