Върни се горе

Изпълнителна агенция Медицински одит цели стимулиране към непрекъснато подобряване на качеството и безопасността в медицинското обслужване на гражданите и повишаване на професионализма на всички заети в сферата на здравеопазването, като по този начин се гарантира достъпа на българските граждани до качествена, безопасна и ефективна медицинска помощ.

Към дейностите й спадат:

  • Да проверява структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведение.
  • Да проверява спазването на правата на пациентите в лечебните заведения.
  • Да проверява спазването на медицинските стандарти в лечебните заведение.
  • Да следи за качеството на медицинското обслужване в съответствие с утвърдените медицински стандарти.
  • Да проверява начина, по който лечебните заведения разходват средствата предоставени им от републиканския бюджет.
  • Да осъществява дейност по предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения.
  • Да следи за осигуряването на основния пакет от здравни грижи гарантиран от НЗОК/РЗОК, както и предоставянето на здравни услуги по договори сключени между застрахователите и изпълнителите на медицинска помощ.