Върни се горе

Със Заповед № РД-16-280/17.07.2015 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение„Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

 

 

2. Изисквания към кандидатите:

2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или  образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

2.3.      кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.4.      Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

3. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, и със съдържание, както следва:

 

              Плик 1 - съдържа следните документи:

 

3.1.      Заявление за участие в конкурса (свободен текст) с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

3.2.      Автобиография;

3.3.      Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

3.4.      Нотариално заверено копие от документ за придобита специалност за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина  и от документ, удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт  с посочен хорариум;

3.5.      Нотариално заверено копие от трудова книжка;

3.6.      Свидетелство за съдимост.

 

 

           Плик 2

 

Плик 2 съдържа писмена разработка „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период”.

 

4. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.“

Допълнителни въпроси по темата:

•          Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването в България;

•          Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;

•          Системи за управление на качеството в лечебното заведение;

•          Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

 

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

 

5. Утвърждавам проект на договор за възлагане на управлението, който да бъде предоставен от лечебното заведение на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документите по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 

6. Документите по чл.2, ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения могат да се получават от кандидатите в лечебното заведение всеки работен ден до 17.08.2015г.

 

7. Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, в срок до 20.08.2015г., всеки работен ден.

 

8. Конкурсът ще се проведе на 21.08.2015г. от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Бойко Пенков –  заместник-министър.