Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в интервю по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “държавен експерт” в отдел „Търговски дружества“, дирекция „Търговски дружества и собственост“

  • Обновено

  І. Допуска се до конкурс следните кандидати:

  1. Любомир Йорданов Димитров

  2. Анелия Георгиева Дюлгерова – Ангелова

  3. Здравка Велкова Добровска

  4. Ани Маринов Сайков

  Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 07.11.2018 г. в 11.00 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4” се извършва класиране, като се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването за назначаване на класирания на първо място.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в МЗ за заемане на длъжността „държавен експерт“ в отдел „Търговски дружества“, дирекция „ТДС” в МЗ, по реда на чл. 81а от ЗДСл, длъжностно ниво 5, Експертно ниво 1А

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

професионална област – социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – Икономика, Право;

- минимален професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Допълнителна квалификация/обучение:

- Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството. Следдипломни квалификации или специализации с правна или икономическа насоченост.

3. Основна цел на длъжността:

- Разработване на експертни анализи, становища и актове, свързани с управлението на лечебните заведения - търговски дружества, с държавно участие в капитала и собствеността на министерството на здравеопазването. Изготвяне на експертни мнения във връзка с осъществяването на правомощията на министъра на здравеопазването.

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление: Икономика, Право и от допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.