Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю по чл.81А от ЗДСл. за длъжността „началник” на отдел „Проекти финансирани от европейски фондове“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервюто:

   

  1. Стоян Красимиров Котов

  2. Любомир Йорданов Димитров

   

  Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 13.09.2017г. в 10.30ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

   

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в МЗ за заемане на длъжността началник на отдел „Проекти финансирани от Европейски фондове“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността началник на отдел „Проекти финансирани от Европейски фондове“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване” в Министерство на здравеопазването, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика.

- предпочитано професионално направление – икономика, администрация и управление, обществени комуникации и информационни науки, социални дейности, политически науки, право, информатика и компютърни науки, математика;

- минимален професионален опит – 5 години или придобит II младши ранг;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Да владее един чужд език писмено и говоримо;

- Да притежава компютърна грамотност – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

3. Основна цел на длъжността:

Участие в процеса по планиране, организиране, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Докладване на напредъка по изпълнението на проектите, на които Министерството на здравеопазването е бенефициент, пред институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

- Копие от документ удостоверяващ владеенето на един чужд език;

- Копие от документ удостоверяващ компютърна грамотност /ако притежава такъв/

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност ще се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.