Върни се горе

 • Списък на допуснатите до участие в интервю по чл. 81а от здсл за длъжността „главен експерт” в отдел „бюджет“ на дирекция „бюджет и финанси“

  • Обновено

  1. Даниела Георгиева Чирийска

  2. Марияна Павлова Соколова

  3. Милен Бориславов Данков

  4. Мария Петрова Иванова

  5. Борислава Пламенова Лунгарова

  6. Снежана Илиева Дянкова

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 25.03.2019 г. в 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в МЗ за заемане на длъжността „главен експерт“, две щатни бройки, в отдел „Бюджет“, дирекция БФ в МЗ, по реда на чл. 81а от ЗДСл, длъжностно ниво Експертно ниво 2

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- предпочитана професионална област – социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – икономика, социални дейности;

- минимален професионален опит – 4 години и/или придобит ІІI младши ранг;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

3. Основна цел на длъжността:

Осъществява дейности, свързани с планиране, изпълнение, контрол и отчитане на централни доставки и дейности по Национални програми.

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.