Върни се горе

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в интервю по чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността Директор на дирекция „Международни дейности”

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на недопуснатият до интервю кандидат:

  1.      Дафинка Георгиева Прокопова

  Основание за недопускане: Чл. 2, ал. 2 и чл. 5 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията - представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност минимален професионален опит – 7 години или притежаван V старши ранг.

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в интервю по чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността Директор на дирекция „Международни дейности”

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервюто:

   

  1. Милена Георгиева Димитрова -Христова

  2. Маргарита Ангелова Николова-Динева

  Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 23.08.2017г. в 10.00ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

   

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността Директор на дирекция „Международни дейности”

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността Директор на дирекция „Международни дейности”, длъжностно ниво Ръководно ниво 3Б, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – Обществени комуникации и информационни науки;

- минимален професионален опит – 7 години в областта на масовите комуникации и международните отношения или придобит V старши ранг;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Да владее два западни езика писмено и говоримо, владеенето на трети език е предимство;

- Да притежава компютърна грамотност – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet, Power point.

3. Основна цел на длъжността:

Координира провеждането на политиката на Министерството на здравеопазването в областта на международното сътрудничество, произтичаща от ангажиментите към членството на България в Европейския съюз, Световната здравна организация и двустранното сътрудничество. Ръководи, планира и контролира международната дейност на Министерство на здравеопазването.

4.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-  Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копия от документи, удостоверяващи владеене на два западни езика;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

5. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

6. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

7. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.