Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю по чл.81А от ЗДСл. за длъжността „директор” на дирекция „Административни дейности“

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервюто:

   

  1. Камелия Боянова Алексиева

   

  Допуснатият кандидат трябва да се яви на интервю на 13.09.2017г. в 14.00ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

   

  На интервюто кандидатът ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидат, оценен с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността Директор на дирекция „Административни дейности“

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността Директор на дирекция „Административни дейности“, длъжностно ниво 3Б, при следните условия:

I. минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование – висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- минимален професионален опит – 7 години или придобит V старши ранг;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Компютърна грамотност, обучения свързани с административното обслужване, човешките ресурси или стопанските дейности /ако притежава такива/

3. Основна цел на длъжността:

Ръководи и контролира дейностите по административно-информационното обслужване, стопанските дейности и управлението на човешките ресурси в Министерството на здравеопазването.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

- Копие от документи удостоверяващи компютърна грамотност, обучения свързани с административното обслужване, човешките ресурси или стопанските дейности /ако притежава такива/

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.