Върни се горе

 • Списък на допуснатите до участие в интервю по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „главен експерт“ в отдел „Човешки ресурси“ на дирекция „Административни дейности“

  • Обновено

  ​1. Александър Любомиров Фердов

   

  2. Даниела Руменова Дренкова

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 11.01.2018 г. в 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, конферентната зала. 

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административни дейности”

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административни дейности” в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, длъжностно ниво Експертно ниво 2, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – Право, Администрация и управление, Икономика, Публична администрация

- минимален професионален опит – 4 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III младши;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Допълнителна квалификация/обучение: - компютърна квалификация - MS Word, MS Excel, Internet;

 • предимство е притежаването на опит в областта на управлението на човешките ресурси.

3. Основна цел на длъжността:

- Разработва проекти на прогнози и планове за развитие на човешките ресурси в министерството.

- Участва в осъществяването на политиката по подбор, назначение, оценяване, обучение, повишаване на квалификация на персонала и на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването и развитие на човешките ресурси в Министерството на здравеопазването

- Участва в осъществяването на политиката по управление, регулиране и заплащане на работещите в Министерството на здравеопазването и на ръководителите на второстепенните  разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

- Копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици и MS Office - Word, Excel, Internet.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.