Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю в процедурата за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността “главен експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“

  • Обновено

  І. Кандидати, допуснати до участие в интервюто:

  1. Юлия Георгиева Величкова;

  2. Гергана Милчева Пейчевска.

   

  ІІ. Недопуснати кандитати няма.

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 10.10.2017 г. от 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

   

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – Право;

- минимален професионален опит – 4 години или придобит III младши ранг;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- да притежава юридическа правоспособност.

3. Основна цел на длъжността:

Изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни казуси, свързани с дейността на отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ в дирекция „Лекарствена политика“. Осигуряване на законосъобразност на дейността на отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ и разработване на проекти на прогнози и планове свързани с дейността на отдела.

 

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

- Копие от документи удостоверяващи юридическа правоспособност.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.