Върни се горе

 • Списък на допуснатите до участие в интервю по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Административни дейности“

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервюто:

   

  1. Анастасия Георгиева Чонгова

  2. Нина Василева Кънчева

   

  Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 08.02.2018 г. в 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

   

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидат, оценен с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Стопански дейности“ на дирекция „Административни дейности”

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Стопански дейности“ на дирекция „Административни дейности”, длъжностно ниво 6, Експертно ниво 2, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - бакалавър;

- предпочитана професионална област - социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление - администрация и управление;

- минимален професионален опит - 4 години и/или придобит ІІІ-ти младши ранг.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Добра компютърна грамотност – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

3. Основна цел на длъжността:

Извършване на разчети и предложения, планиране и анализиране на средствата и разходите за финансиране на дейности, свързани със стопанското управление на министерството. Осъществяване на контрол по изпълнението на договори, съгласно Регистъра на договорите в дирекцията. Участва в изготвянето на становища и отговори в изпълнение на резолюции по инициативни документи, справки, предложения и отчети.

4.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност /ако притежават такива/;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

5. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

6. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

7. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.