Върни се горе

  • Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ на дирекция „Лекарствена политика”

    • Обновено

    Допуснати кандидати:

    1. Светлана Жечева Райчева-Донкова

    Допуснатият кандидат следва да се яви на интервю на 03.07.2018 г. в 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, конферентната зала.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „държавен експерт“ в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „държавен експерт“ в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“, дирекция „Лекарствена политика”, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- предпочитана професионална област – здравеопазване и спорт;

- предпочитано професионално направление – медицина, фармация;

- минимален професионален опит – 5 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит ІІ младши ранг;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Владеене на чужд език и компютърна грамотност.

3. Основна цел на длъжността:

Осигуряване на необходимите предпоставки и условия за успешно провеждане на лекарствена политика ориентирана към цели - качество, безопасност и ефикасност на лекарствените продукти.

Осигуряване на достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти и медицински изделия според здравните потребности на населението.

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копия от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.