Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю по чл.81А от ЗДСл за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Здравен контрол“

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервюто:

   

  1. Анна Костова Червенкова;

  2. Наталия Иванова Спиридонова;

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 6 март 2018 г. /вторник/ в 10.30 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя” № 5, за провеждане на интервю.

   

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Здравен контрол”

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Здравен контрол” в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, длъжностно ниво Експертно ниво 2, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- предпочитана професионална област – здравеопазване и спорт;

- предпочитано професионално направление – медицина;

- минимален професионален опит – 4 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит ІІI младши ранг;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Придобита специалност по епидемиология на инфекциозните болести, компютърна грамотност, препоръчително владеене на чужд език.

3. Основна цел на длъжността:

Участва в организиране и провеждане на политиката на министерството в областта на международното здравно сътрудничество и европейските въпроси, свързани с ангажиментите на МЗ, произтичащи от членството в ЕС.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-  Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копия от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.