Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю по чл.81А от ЗДСл за длъжността „главен експерт“ в отдел „Канцелария и административно-информационно обслужване“

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервюто:

   

  1. Росица Гечева Щрегарска

  2. Веселина Антонова Лапатова

  3. Иван Киров Симов

   

  Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 27.02.2018 г. в 10.30 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

   

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидат, оценен с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Канцелария и административно-информационно обслужване“

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Канцелария и административно-информационно обслужване“, дирекция „Административни дейности” в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, длъжностно ниво Експертно ниво 2, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

професионална област – Хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – История и археология, Социални дейности, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Администрация и управление;

- минимален професионален опит – 4 години области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III младши ранг.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Допълнителна квалификация/обучение: - компютърна квалификация - MS Word, MS Excel, Internet;

 • предимство е притежаването на опит в архивната дейност.

3. Основна цел на длъжността:

    - Повишаване ефективността на работата на администрацията члез подобряване и оптимизиране на документооборота и архивната дейност в Министерството на здравеопазването.

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

- Копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици и MS Office - Word, Excel, Internet.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.