Върни се горе

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Международни дейности”, длъжностно ниво Експертно ниво 1Б, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- предпочитана професионална област – социални, стопански и правни науки; хуманитарни науки;

- предпочитано професионално направление – политически науки, право, международни отношения, икономика;

- минимален професионален опит – 5 години или придобит ІІ-ри младши ранг;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Владеенето на английски език е задължително. Владеенето на втори език е предимство. Степента на владеене на езици се удостоверява с дипломи или сертификати.  Добра компютърна грамотност – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

3. Основна цел на длъжността:

Участва в организиране и провеждане на политиката на министерството в областта на международното здравно сътрудничество и европейските въпроси, свързани с ангажиментите на МЗ, произтичащи от членството в ЕС.

4.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копия от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

5. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

6. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

7. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.