Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в интервю по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “главен юрисконсулт” в отдел „Административни актове и договори“, дирекция „Правна“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервюто:

   

  1. Венера Лазарова Влаевска

  2. Милена Иванова Стоичкова

  3. Мария Василева Луднева - Василева

  4. Валя Благоева Илиева

   

  Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 06.06.2018 г. в 15.00 часа в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

   

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидат, оценен с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административни актове и договори“, дирекция „Правна”

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административни актове и договори“, дирекция „Правна” в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, длъжностно ниво 1Б, Експертно ниво 5, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Право;

- минимален професионален опит – 5 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит II младши ранг.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Допълнителна квалификация/обучение: юридическа правоспособност.

Осигуряване на законосъобразност на проектите на административни актове на министъра на здравеопазването и на проектите на договори, сключвани от Министерството на здравеопазването. Осъществяване на процесуално представителство и правна защита на министъра на здравеопазването и на Министерството на здравеопазването.

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

- Копие от документи, удостоверяващи юридическа правоспособност.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до                 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата на Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност ще се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.