Върни се горе

 • Списък на на допуснатите кандидати до участие в подбор по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен експерт” в отдел „Проекти, финансирани от Европейските фондове“ на дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1.Радостина Иванова Петрова

  2.Светлана Иванова Маркова

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 25 юли 2018 г. /сряда/ в 11.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването, бул. „Александър Стамболийски” № 39, ет. IV - за провеждане на интервю.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Проекти, финансирани от Европейски фондове“

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Проекти, финансирани от Европейски фондове“, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване” в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – Икономика;

- минимален професионален опит – 4 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III младши ранг.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Допълнителна квалификация/обучение:

- да владее западен език – писменно и говоримо (степента на владеене на език се удостоверява с дипломи и сертификати;

- компютърна квалификация - MS Office, MS Word, MS Excel, Internet;

3. Основна цел на длъжността:

Участие в цялостната дейност по изпълнението на програми и проекти, които се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез идентифициране, създаване, изпълнение и извършване на дейностите по реализацията на програмите и проектите.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

- Копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици и MS Office, MS Word, MS Excel, Internet.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.