Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю по чл. 81а от ЗДСл. за длъжността “главен експерт” в отдел „Център за споделени услуги“ в дирекция „Човешки ресурси“

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервюто:

  1.  Елена Петрова Павлова

  2.  Диана Боянова Георгиева

  3.  Стоянка Спирова Илчева -Димитрова

  4.  Зорница Григорова Нушева

  5.  Мария Петрова Кантарева

  6.  Петя Маринова Петрова

  Недопуснати до интервю  кандидати: Няма

  Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 07.05.2019 г. в 13.30 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Център за споделени услуги“, дирекция „Човешки ресурси”

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5

 

На основание чл. 81а от Закона за държавния служител

О Б Я В Я В А:

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Център за споделени услуги“, дирекция „Човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, длъжностно ниво Експертно ниво 2, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – Право, Администрация и управление, Икономика, Публична администрация;

- минимален професионален опит – 4 години и/или придобит ІІI младши ранг;

2. Допълнителна квалификация/обучение:

- компютърна грамотност - MS Word, MS Excel, Internet;

 • предимство е притежаването на опит в областта на управлението на човешките ресурси.

Да не разгласява информация, станала му известна при изпълнение на служебните задължения, както и информация представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

4. Основна цел на длъжността:

Участва пряко в дейностите свързани с предоставяне на споделени услуги в сферата на човешките ресурси в системата на здравеопазването.

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.