Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю в процедурата за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността “главен експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финанси“

  • Обновено

  І. Кандидати, допуснати до участие в интервюто:

  Даниела Миленова Владова

   

  ІІ. Недопуснати кандитати няма.

  Допуснатият кандидат следва да се яви на интервю на 19.10.2017 г. от 14.00 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

  На интервюто кандидатите се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването за назначаване на един от тях.

Обявява процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – Икономика;

- минимален професионален опит – 4 години или придобит III младши ранг;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- компютърна квалификация.

3. Основна цел на длъжността:

Осъществява дейности, свързани с изпълнение, контрол и планиране на бюджета на Министерството на здравеопазването-Централно управление и Второстепенните разпоредители с бюджет.

 

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

- Копие от документи удостоверяващ компютърна квалификация.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.