Върни се горе

 • Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Международни дейности”

  • Обновено

  І. Допуска се до конкурс следните кандидати:

    1. Александра Здравкова Карамитева;

    2. Елена Николова Караманска;

    3. Калоян Валериев Романов;

    4. Любка Спасова Иванова;

    5. Серафин Ангелов Благоев.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 27 юли 2018 г. /петък/ в 10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – площад. „Света Неделя” № 5, в конферентна зала на IV етаж за решаване на тест и провеждане на интервю.

Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Международни дейности“

1. Минимални изисквания:

- степен на завършено образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по…“

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление - Прав

- минимален професионален опит – не се изисква/или придобит V младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

- да притежават компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Подпомага изготвянето на правни становища във връзка с ангажиментите на МЗ, произтичащи от  членството в ЕС, вкл. в областта на двустранното здравно сътрудничество, по линия на Съвета на Европа, Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа (ЗМЮИЕ), Световната здравна организация, Организацията на обединените нации и специализираните й агенции и други международни организации, с дейности в областта на здравеопазването.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

- писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 - декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“ от професионална област Социални стопански и правни науки, професионално направление - Право;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит в области, свързани с функционалните задължения на длъжността: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина

- копие от документ за придобит V младши  ранг (ако притежават такъв);

- копие от документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност (ако притежават такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 03.07.2018 г. до 13.07.2018 г.; от 9,00 ч. до 17,30 ч.