Върни се горе

 • Списък на допуснатият кандидат до участие в конкурс за длъжността „Директор” на Дом за медико – социални грижи за деца – Добрич, гр. Добрич

  • Обновено

   

  1.  

  д-р Иво Христов Войчев

  Писмената разработка на тема: „Приоритети и цели при управление на Дом за медико – социални грижи за деца – гр. Добрич“ ще се проведе на 16.09.2016 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването /МЗ/ – пл. „Св. Неделя“ № 5, конферентна зала (ІV етаж).

  След приключване на писмената разработка в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, конферентна зала (ІV етаж), ще се проведе тест от 11.30 часа и интервю, от 13.00 часа.

Конкурс за за длъжността „директор“ на Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Добрич

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  1.  Минимални изисквания:

- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- да притежават призната медицинска специалност;

- да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”.

2.  Допълнителни изисквания:

- да притежават компютърна грамотност;

- да познават действащото законодателство, в това число подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/.

 1. Описание на длъжността:
 • Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на ДМСГД – гр. Добрич.
 1. Начин за провеждане на конкурса:

Писмена разработка на тема: „Приоритети и цели при управление на Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Добрич“, тест и провеждане на интервю.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

- молба за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „Здравен мениджмънт”;

- копие от трудова /служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

6. Срок и място за подаване на документите:

В срок от 1 месец от публикуването на обявата кандидатите да представят необходимите документи за кандидатстване, лично или чрез упълномощено лице в „деловодството“ на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.