Върни се горе

С Заповед № РД-16-30/20.02.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Александровска” ЕАД, гр.София, при следните условия:

 

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или  образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи:

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика (плик 1 и плик 2), поставени в общ запечатан плик. Заявлението се завежда в специален регистър по реда на постъпването, като за всяко заявление се издава удостоверение, в което се посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите.

Плик 1 - съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

3.1. Писмено искане за участие на кандидата (свободен текст) с посочени: трите имена,  телефон за връзка, актуален адрес за кореспонденция, опис на документите от Плик № 1 и положен подпис на кандидата;

3.2. Автобиография, подписана от кандидата;

3.3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

3.4. Нотариално заверено копие от документ за придобита специалност - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

3.5. Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

3.6. Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

3.7. Нотариално заверено копие от трудова книжка;

3.8. Данните по т.2.3, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл.35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Плик 2 - съдържа писмена разработка на тема: «Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период».

4. Темите, предмет на събеседване с кандидатите са: „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.“

Допълнителни въпроси по темата:

•      Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването;

•      Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;

•      Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

5. Утвърждавам проект на договор за възлагане на управлението, който да бъде предоставен от лечебното заведение на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документите по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

6. Документите по чл.2, ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения могат да се получават от кандидатите в лечебното заведение всеки работен ден до 18.03.2019 г.

7. Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, в срок до 27.03.2019 г.всеки работен ден.

8. Конкурсът ще се проведе на 28.03.2019 г. от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Жени Начева - заместник-министър.