Върни се горе

С Заповед № РД-16-302/14.07.2017 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за рехабилитация - Котел” ЕООД, гр. Котел, при следните условия:

2. Изисквания към кандидатите:

2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

3. Необходими документи:

        За участие в конкурса се подава Заявление по следният начин: в голям непрозрачен плик /надписан само с наименованието на лечебното заведение, за което се провежда конкурса/ се поставят други два непрозрачни запечатани плика, обозначени с надписи „Плик“ №1 и „Плик“№2  и със съдържание както следва:

 

Плик №1 – съдържа  необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

3.1. Писмено искане за участие на кандидата /свободен текст/ с посочени: трите имена, телефон за  връзка, актуален адрес за кореспонденция, опис на документите от Плик №1 и  подпис на кандидата;

3.2.      Автобиография, подписана от кандидата;

3.3.      Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

3.4. Нотариално заверено копие от документ за придобита специалност – за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина;

3.5.      Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

3.6.      Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

3.7.      Нотариално заверено копие от трудова книжка;

3.8.      Свидетелство за съдимост.

 

Плик 2

3.9. Плик 2 съдържа писмена разработка «Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период».

 

4. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.“

Допълнителни въпроси по темата:

•           Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването в България;

•           Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;

•           Системи за управление на качеството в лечебното заведение;

•           Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право и на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

5. Утвърждавам проект на договор за възлагане на управлението, който да бъде предоставен от лечебното заведение на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документите по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

6. Документите по чл.2, ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения могат да се получават от кандидатите в лечебното заведение всеки работен ден до 31.08.2017 г.

7. Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, в срок до 08.09.2017 г. всеки работен ден.

8. Конкурсът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Мирослав Ненков –  заместник-министър.