Върни се горе

С Заповед № РД-16-18/04.02.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, гр. София, при следните условия:

 

2. Изисквания към кандидатите:

2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи:

За участие в конкурса се подава Заявление по следният начин: в голям непрозрачен плик /надписан само с наименованието на лечебното заведение, за което се провежда конкурса/ се поставят други два непрозрачни запечатани плика, обозначени с надписи „Плик“ №1 и „Плик“№2  и със съдържание както следва:

Плик №1 – съдържа  необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

3.1. Писмено искане за участие на кандидата /свободен текст/ с посочени: трите имена, телефон за  връзка, актуален адрес за кореспонденция, опис на документите от Плик №1 и  подпис на кандидата;

3.2.      Автобиография, подписана от кандидата;

3.3.      Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

3.4.      Нотариално заверено копие от документ за придобита специалност – за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина;

3.5.      Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

3.6.      Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

3.7.      Нотариално заверено копие от трудова книжка;

3.8.      Данните по т. 2.3., свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

 

Плик 2

3.9. Плик 2 съдържа писмена разработка «Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период».

 

4. Темите, предмет на събеседване с кандидатите  са:

•           Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването ;

•           Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;

•           Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

5. Утвърждавам проект на договор за възлагане на управлението, който да бъде предоставен от лечебното заведение на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документите по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

6. Документите по чл.2, ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения могат да се получават от кандидатите в лечебното заведение всеки работен ден до 28.02.2019 г.

7. Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, в срок до 12.03.2019 г. всеки работен ден.

8. Конкурсът ще се проведе на 13.03.2019 г. от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Жени Начева –  заместник-министър.