Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Административно – информационно обслужване и човешки ресурси“, по чл. 15 от Закона за държавния служител

  • Обновено

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

   

   

   

   

  Основание за недопускане

  Вера Стоянова Велева

  да

  да

   

  Емануела Емилова Василева

  да

  да

   

  Цецилия Петрова Рашева

  да

  да

   

  Йорданка Маркова Читакова

  да

  да

   

  Валя Димитрова Вълева

  да

  да

   

  Марияна Борисова Ковачка

  да

  да

   

  Тони Иванов Николов

  да

  да

   

  Нели Георгиева Добрева

  да

  да

   

  Милена Павлова Хубенова

  да

  да

   

  Мая Стоянова Лулчева

  да

  да

   

  Мариана Милчева Асенова

  да

  да

   

  Радослава Николова Лалова

  да

  да

   

  Мая Богданова Симеонова

  да

  да

   

  Христина Бориславова Близнакова

  да

  да

   

  Галя Иванова Павлова

  да

  да

   

  Веско Петров Чолаков

  да

  да

   

   

  Решаването на тест ще се проведе на 30.09.2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването – пл. „Св. Неделя” № 5, в конферентна зала IV етаж от 10.00 часа.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Административно – информационно обслужване и човешки ресурси“, по чл. 15 от Закона за държавния служител

  • Обновено

   

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

   

   

   

   

  Основание за недопускане

  Петя Георгиева Ценова

  да

  не

  От представените от кандидата документи -копие на трудова книжка  не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 2 (две) години професионален опит.

  Ива Здравкова Йорданова

  да

  не

  От представените от кандидата документи -копие на трудова книжка  не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 2 (две) години професионален опит.

Конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” по чл. 15 от Закона за държавния служител

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление – Право, Икономика, Администрация и управление;

- професионален опит – 2 години;

- IV младши ранг (ако притежават такъв);

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- предимство е притежаването на опит в областта на управлението на човешките ресурси;

- да притежават документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност - работа с Word, Excel;

2. Описание на длъжността:

Изготвя анализи, доклади, отчети и обработка на документи във връзка с дейността на дирекцията. Поддържането на регистри и бази данни в електронния регистър. Води служебните и трудовите досиета на служителите от министерството и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, подпомага и участва в конкурсите за държавните служители, за ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването и набирането и подбора на служители по трудово правоотношение  в  Министерството.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление – Право, Икономика, Администрация и управление;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 (две) години професионален  опит: копие от  трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от документ за придобит IV младши ранг (ако притежават такъв);

- копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такива).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от „деловодството“ на дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, площад „Света Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg, в-к „Стандарт“ и на сайта Zaplata.bg

7. Размера на основната заплата за длъжността

842,00 – 1380,00 лв.0 – 1380.00 лв.

 8. Срок за подаване на документите

26.08.2016 до 07.09.2016 г.