Върни се горе

Квалификационни изисквания:

Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, област на висшето образование филология (българска, английска, немска или подобни);
Минимум 5 г. стаж.

 

Практически опит:

Опит в работата с целеви групи, обект на превенционни услуги на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (инжекционно употребяващи наркотици; млади ромски мъже с рисково поведение; проституиращи мъже и жени; мъже, правещи секс с мъже; лишени от свобода мъже с рисково поведение; хора, живеещи с ХИВ/СПИН);
Опит в обработката и редактирането на научни текстове на български език;
Компютърна грамотност: отлично владеене на MS Word (версия 2007 или по-висока) в среда на Windows;

Комуникативни и организационни умения;
Умения за работа в екип;
Опит в реализирането на международни проекти е предимство.

 

Основни задължения и отговорности:

Извършва стилова редакция на доклади, предоставени от Компонент 2.

 

Моля изпратете в срок до 21.08. 2015 г.

Подробна автобиография на български език;
Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“;
Служебни бележки за работа по научни текстове на български език;
Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант – стилова редакция)

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.