Върни се горе

Квалификационни изисквания:

Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, област на висшето образование педагогически или социални науки (Психология, Клинична психология, Специална педагогика или подобни).

 

Практически опит:

Минимум 5 г. опит в превенционната работа с най-уязвимите на ХИВ групи (инжекционно употребяващи наркотици; млади ромски мъже с рисково поведение; проституиращи мъже и жени; мъже, правещи секс с мъже; лишени от свобода мъже с рисково поведение), включително изготвяне на доклади за дейността и обобщаване на данни, както и в организирането, провеждането и анализа на резултатите от поведенчески проучвания сред тези групи;
Компютърна грамотност: отлично владеене на MS Word и MS Excel (версия 2007 или по-висока) в среда на Windows;

Комуникативни и организационни умения;
Умения за работа в екип;
Опит в реализирането на международни проекти е предимство.

 

Основни задължения и отговорности:

Изважда необходимите за доклада данни от двумерни таблици по години, предоставени от Компонент 2.
Изготвя описателната (текстуална) и аналитична част на доклади от проведените епидемиологични проучвания сред уязвимите на ХИВ групи, по зададен образец и под методичното ръководство на Дългосрочния консултант по Компонент 2.
Онагледява резултатите с подходящи графични изображения.
Форматира текста на докладите, по зададен образец.
Изготвя резюме на написания доклад в обем до 5 стр.

Моля изпратете в срок до 21.08. 2015 г.

Подробна автобиография на български език;
Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“;
Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочни консултанти – изготвяне на доклади)

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.