Върни се горе

 • Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административни актове и договори“ на дирекция „Правна”

  • Обновено

  1. Борислава Валентинова Ганева

  2. Ива Динкова Сербезова

  3. Пеньо Станимиров Пенев

  4. Цанко Емилов Цанков

  5. Ибрахим Хаджинезим Генджев

  6. Юлиана Венцеславова Стаменова

  7. Иван Георгиев Момчилов

  8. Василена Ганчева Ганчева

  9. Мирослав Красимиров Митрев

  10. Александра Томова Първанова

  11. Антонио Николаев Тодоров

  12. Петя Начева Станчева-Герова

  13. Гергана Недялкова Костова

  14. Стоян Недялков Пенчев

  15. Доброслав Иванов Иванов

   

  Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 29.10.2018 г. от 09.30 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена. Интервюто ще се проведе на 29.10.2018 г. от 11.00 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

   

  Забележка: Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за тест, практическия изпит и интервюто са:

  Закон за администрацията

  Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

  Закон за държавния служител и подзаконовите нормативни актове по прилагането му

  Закон за нормативните актове

  Закон за лечебните заведения

  Закон за здравето

  Закон за задълженията и договорите

  Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

  Закон за здравното осигуряване

  Граждански процесуален кодекс

  Административнопроцесуален кодекс

   

  Комисията взе решение по време на теста кандидатите да не ползват нормативни актове.

Конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Административни актове и договори“ в дирекция „Правна”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше с образователна степен – магистър;

- професионално направление –право;

- професионален опит – не се изисква;

- придобит V младши ранг (ако притежават такъв).

2.  Допълнителни изисквания:

- да притежава юридическа правоспособност.

3. Описание на длъжността:

Осигуряване на законосъобразност на проектите на административни актове на министъра на здравеопазването и на проектите на договори, сключвани от Министерството на здравеопазването. Осъществяване на процесуално представителство и правна защита на министъра на здравеопазването и на Министерството на здравеопазването.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице (в деловодството) на служител от дирекция „Административни дейности“ на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление – право;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежава такъв);

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от удостоверение за юридическа правоспособност.

IV. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на пл. „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 03.10.2018 г. до 12.10.2018 г.