Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „вътрешен одитор” на дирекция „Вътрешен одит”

  • Обновено

  1.  

  Минка Атанасова Гичева - Ганева

  1.  

  Радослава Николова Лалова

  1.  

  Любомир Йорданов Димитров

  1.  

  Иванка Димитрова Атанасова

  1.  

  Светла Кирилова Мицова

  1.  

  Ана Илиева Трендафилова

  1.  

  Людмила Денкова Ангелова

  1.  

  Анита Пламенова Симеонова

  1.  

  Татяна Качова Стоянова

  Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 26.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена. Интервюто ще се проведе на 26.04.2016 г. от 12.00 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

Конкурс за длъжността „вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит“

Изисквания за заемане на длъжността:
Минимални изисквания за заемане на длъжността:

степен на завършено образование - висше;
минимална образователна степен - бакалавър;
професионално направление „Финанси”, „Икономика” или „Право”;
минимален професионален опит - не се изисква;
V младши ранг (ако притежават такъв).

1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

- да отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

- да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” съгл. чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

1.3.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „финанси”, „икономика” или „право”;

- да притежават компютърна грамотност;

- да познават законодателството в Република България и по-специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко или косвено отношение към тях.

2. Описание на длъжността:

Вътрешният одитор, чрез изпълнение на служебните си задължения, помага на Министерството на здравеопазването да постигне целите си чрез прилагането на систематичен дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

Начин за провеждане на конкурса:

Тест;
Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен

„бакалавър” по специалност от следните професионални направления: „Финанси”, „Икономика” или „Право”;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност от следните професионални направления: „Финанси”, „Икономика” или „Право” (ако притежават такава);

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  (ако притежават такъв);

- копие на сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива).

-  копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).

Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата, определена за длъжността 672.00 - 1100. 00 лв.

 

Срок за подаване на документи 01.04.2016 г. - 11.04.2016 г.