Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Транспорт“, дирекция „Административни дейности”

  • Обновено

  І. Допуска се до конкурс следният кандидат:

  Орлин Генчев Димитров

   

  Допуснатият кандидат следва да се яви на 11 януари 2019 г. /петък/ в 10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – площад „Света Неделя” № 5, в конферентна зала на IV етаж за решаване на тест и провеждане на интервю.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Транспорт“, дирекция „Административни дейности”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални изисквания:

- образование – висше с образователна степен – бакалавър;

- професионална област - социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – администрация и управление;

- професионален опит – 2 години и/или придобит IV младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

- компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Осъществява организацията на транспортното обслужване на служителите в Министерство на здравеопазването съгласувано с началника на отдел „Транспорт” и директора на дирекция  “Административни дейности”.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област - социални, стопански и правни науки от професионално направление – администрация и управление;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за работа с компютър (ако притежава такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 18.12.2018 г. до 27.12.2018 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.