Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Специализирани донорски програми“ на дирекция „Международни дейности проекти и програми“

  • Обновено

   

   

  Деница Димитрова Бенчева

  Емилия Тодорова Димитрова

   

  Решаването на тест ще се проведе на 04.07.2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването – пл. „Св. Неделя” № 5, залата в сутерена от 10.00 часа.

Конкурс за длъжността „старши експерт” - в отдел „Специализирани донорски програми“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми”

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област – социални, стопански и правни науки;

- владеене на английски език - степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати;

- професионален опит – 2 години;

-  IV младши ранг /ако притежават такъв/;

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление – право;

-  да притежават юридическа правоспособност;

- да притежават документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност - работа с Word, Excel, Power Point, Internet;

- отлично владеене на английски език;

- да познават законодателството в Република България и по-специално нормативната уредба в областта на здравеопазването;

- да притежават добри познания в разработване и мониторинг на изпълнение на национални и международни проекти и програми в областта на ХИВ/СПИН и туберкулоза.

2. Описание на длъжността:

Подпомага разработването на проекти на административни актове, свързани с превенцията и контрола на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предаваните инфекции (СПИ) и други социално значими заболявания и подпомага дейностите на експертите в дирекцията.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- практически изпит;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област - социални, стопански и правни науки;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление - право;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 /две/ години професионален  опит: копие от  трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от удостоверение за юридическа правоспособност (ако притежават такава);

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие от официални документи, удостоверяващи владеене на английски език;

- копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такива)

5. Място за подаване на документите:

В срок от 14 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата, определена за длъжността 872.00 – 1380.00 лв.