Върни се горе

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от област на висшето образование – социални, стопански и правни науки с професионално направление - политически науки, право, администрация и управление, икономика (или еквивалентна), или „магистър“ от професионално направление „Право“;

- професионален опит – 2 години;

- IV младши ранг (ако притежават такъв);

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- владеене на английски език е задължително, а владеенето на втори език е предимство. Степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати;

- да притежават документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност;

2. Описание на длъжността:

Подпомага дейността на Министерство на здравеопазването в областта на европейските въпроси във връзка с пълноправното членство на Р България в Европейския съюз.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от област на висшето образование – социални, стопански и правни науки с професионално направление - политически науки, право, администрация и управление, икономика (или еквивалентна), или „магистър“ от професионално направление „Право“;

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 /две/ години професионален  опит: копие от  трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- заверено копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи владеене на английски и втори език;

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такива)

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице (в деловодството) на служител в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, площад „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основното месечно възнаграждение: 842.00 – 1380.00 лв.