Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Международни дейности“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“

  • Обновено

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

   

   

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

  Елена Димитрова Льондева

  да

  да

  Емилия Тодорова Димитрова

  да

  да

  Красимира Стойкова Кирова

  да

  да

  Мариана Милчева Асенова

  да

  да

  Радослава Николова Лалова

  да

  да

  Силвия Петкова Радева

  да

  да

  Симеон Стоянов Манолов

  да

  да

  Стела Руменова Димитрова

  да

  да

   

  Решаването на тест ще се проведе на 08.11.2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването – пл. „Св. Неделя” № 5, в конферентна зала IV етаж от 10.00 часа.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Международни дейности“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“

  • Обновено

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

   

   

   

   

  Основание за недопускане

  Диляна Вълкова Димитрова

  да

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

  Петър Валентинов Томов

  да

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

  Петя Константинова Кирова

  не

  не

  Не са предоставени заверени копия на документи доказващи изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

  Ралица Евгениева Янкова

  да

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

  Юлиян Ненчев Данаилов

  да

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

Конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Международни дейности“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми”

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от област на висшето образование – социални, стопански и правни науки с професионално направление - политически науки, право, администрация и управление, икономика (или еквивалентна), или „магистър“ от професионално направление „Право“;

- професионален опит – 2 години;

- IV младши ранг (ако притежават такъв);

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- владеене на английски език е задължително, а владеенето на втори език е предимство. Степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати;

- да притежават документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност;

2. Описание на длъжността:

Подпомага дейността на Министерство на здравеопазването в областта на европейските въпроси във връзка с пълноправното членство на Р България в Европейския съюз.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от област на висшето образование – социални, стопански и правни науки с професионално направление - политически науки, право, администрация и управление, икономика (или еквивалентна), или „магистър“ от професионално направление „Право“;

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 /две/ години професионален  опит: копие от  трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- заверено копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи владеене на английски и втори език;

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такива)

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице (в деловодството) на служител в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, площад „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основното месечно възнаграждение: 842.00 – 1380.00 лв.