Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжноста „старши експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ на дирекция „Лекарствена политика“

  • Обновено

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

  1.

   

  Веселина Васиянова Иванова

   

   

  Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 18.11.2016 г. (петък) от 10,00 ч. в конферентна зала на IV етаж в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя“ № 5.

Конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ на дирекция „Лекарствена политика ”

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление - право;

- професионален опит – 2 години;

IV младши ранг (ако притежават такъв);

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават юридическа правоспособност;

-  владеене на чужд език, степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати;

- да притежават документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност;

2. Описание на длъжността:

Осигуряване на необходимите предпоставки и условия за успешно изпълнение на функциите по провеждане на лекарствена политика, като подпомага дейността на дирекцията при разработването на проекти на нормативни актове в областта на лекарствена политика и подпомага дейността на Комисията по прозрачност и Централната комисия по етика към Министерски съвет.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление - право;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 /две/ години професионален  опит: копие от  трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие от официални документи, удостоверяващи чужд език (ако притежават такива);

- копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такива).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител (в деловодството) на дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, площад „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg., в-к „Стандарт“ и на сайта Zaplata.bg

 

7. Размер на основното месечно възнаграждение: 842.00 – 1380.00 лв.

 

8. Срок за подаване на документи от 25.10.2016 г. до 03.11.2016 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.