Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

  • Обновено

  1

  Мариана Милчева Асенова

  2

  Деница Христова Христова

   

  Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест 20.10.2016 г. /четвъртък/ в    сградата на МЗ – пл. „Св. Неделя“ № 5, залата –заседателна, етаж 4 от 10.00 часа.

  При подготовката за теста да се ползват следните нормативни актове:

  1. Закон за публичните финанси;
  2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
  3. Закон за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2016 г.;
  4. Постановление № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
  5. Закон за ограничаване на плащанията в брой;
  6. Закон за обществените поръчки;
  7. Наредбата за командировките в страната;
  8. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;
  9. Кодекс за социално осигуряване;
  10. Сметкоплан на бюджетните предприятия;
  11. Закон за държавния служител;
  12. Наредба за служебното положение на държавните служители;
  13. Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването.

Конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  1.  Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование - висше;
 • минимална образователна степен - бакалавър;
 • професионално направление  „Икономика”;
 • минимален професионален опит – 2 години;
 • IV младши ранг (ако притежават такъв).

      1.2.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават професионален опит в областта на съставянето, изпълнението,  и отчитането на държавния бюджет ;

- да познават законовите и подзаконови нормативни актове, необходими за изпълнение на преките задължения;

- да притежават компютърна грамотност;

2. Описание на длъжността:

            - Осъществява дейности, свързани с изпълнението, контрола и отчитането на бюджетите на второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването;

            - Дейности, свързани със съставянето, контрола и представянето на консолидираните отчети на второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването.

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • тест;
 • интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:

-  писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

      - декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Икономика”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 години професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  (ако притежават такъв);

-  копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).

Място за подаване на документите:

       В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице необходимите документи (в деловодството) на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg