Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За длъжността „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в отдел „Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности“, дирекция „Медицински дейности“ в Министерство на здравеопазването.

Кратко описание на длъжността: Осъществяване на денонощно дежурство за поддържане готовността на администрацията на министерството и оповестяването му при привеждане на страната от мирно на военно положение и при стихийни бедствия и аварии и осъществяване на дейности свързани със събирането, обработването и анализирането на комплексна информация за нуждите на управлението на системата на здравеопазване при кризи. Предоставяне на административни услуги по медицинското осигуряване на населението при кризи.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг и/или професионален опит – 2 години;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт, Сигурност и отбрана, Технически науки;

- професионално направление – Здравеопазване, Социални дейности, Информатика и компютърни науки; Национална сигурност; Военно дело; Инженерство, Педагогика; Административен и Здравен мениджмънт;

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- здравен мениджмънт; владеене на чужд език, компютърни умения – MSWord, MSExcel, Power Point.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610,00 лв. до 2 400,00 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерство на здравеопазването;

2. гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1) Заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2) Декларация по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област: Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт, Сигурност и отбрана и Технически науки и професионално направление: Здравеопазване, Социални дейности, Информатика и компютърни науки; Национална сигурност; Военно дело; Инженерство, Педагогика; Административен и Здравен мениджмънт;

4) копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 години професионален опит: копие от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в  сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.