Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник отдел” „Организация и методология на медицинските дейности” на дирекция „Медицински дейности”

  • Обновено

                        

  1.  

  Цветолюба Иванова Генкова

  1.  

  Пламен Димитров 

  Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 11.03.2016 г. от 10.00 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, конферентна зала. Интервюто ще се проведе на 11.03.2016 г. от 12.00 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, конферентна зала.

Конкурс за длъжността „началник на отдел“ „Организация и методология на медицинските дейности“ в дирекция „Медицински дейности“

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование – висше;
 • минимална образователна степен – магистър;
 • професионално направление – медицина;
 • минимален професионален опит – 5 (пет) години;
 • II младши ранг (ако притежава такъв).
  1. Допълнителни умения и квалификация:
 • владеене на чужд език;
 • компютърна квалификация – MS Word, MS Excel, Power Point.
 1. Описание на длъжността:

Осигурява необходимите предпоставки и условия за успешно изпълнение на поставените задачи по изпълнение на организацията и методологията на медицинските дейности, национални програми и национални здравни стратегии, разработването и изпълнението на нормативните актове в областта на медицинските дейности, националната здравна карта, годишния доклад за състоянието на здравето, координация на системите за социална сигурност, дейностите за репродуктивно здраве и детско здраве, медицинската експертиза, подпомагане провеждането на политиките, свързани с репродуктивното здраве, детското здраве, редките болести, асистираната репродукция,методическото ръководство, координация и контрол върху дейността на Изпълнителна агенция Медицински одит, Центъра за асистирана репродукция, Център Фонд за лечение на деца.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС);
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 (пет) години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • копие от  официален документ, удостоверяващ владеене на чужд език (ако притежава такъв);
 • копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност;
 • копие от документ за придобит ранг (ако притежава такъв).
 1. Срок за подаване на документите:

От 03.02.2016 г. до 12.02.2016 г. – включително

 1. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

 1. Размер на основната заплата за длъжността:
 • Граници на заплатата определена за длъжността 1315.00 - 1900.00 лв.