Върни се горе

 • Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник на отдел“, на отдел „Електронно здравеопазване“, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Кристиян Богданов Вилнер;

  2. Петя Димитрова Йончева

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 21.11.2017 г. (вторник) от             10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – площад „Света Неделя” № 5, в зала на  сутерена за решаване на тест и провеждане на интервю.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Електронно здравеопазване“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше с образователна степен –магистър;

- професионална област - социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика от професионално направление – икономика, администрация и управление, обществени комуникации и информационни науки, социални дейности, политически науки, право, информатика и компютърни науки, математика;

- професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

- владеене на чужд език – писмено и говоримо;

- умение за работа с компютър – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

3. Описание на длъжността:

Участва в изготвяне на стратегия за електронно здравеопазване, като част от общата стратегия за електронно управление, включително по отношение на реализиране на мерките за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и др. Взема участие в изпълнение на дейности за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на национално и европейско ниво на базата на отворени стандарти, наложени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Участва в координирането и изграждането на логически обвързани информационни системи на министерството чрез усъвършенстване на интеграционна среда и създаване на система за управление на процесите за предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път и автоматизиран електронен документооборот между администрациите. Участва в изпълнението на проекти в областта на електронното здравеопазване финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове на национално ниво.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област - социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика от професионално направление – икономика, администрация и управление, обществени комуникации и информационни науки, социални дейности, политически науки, право, информатика и компютърни науки, математика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от официални документи удостоверяващи владеенето на чужд език (степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати);

7. копие от документ за работа с компютър – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet (ако притежават такива).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 470 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 25.10.2017 г. до 06.10.2017 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.