Върни се горе

 • Списък на допуснат кандидат до участие в конкурс за длъжността Началник на отдел „Консолидирани бюджетни разходи“, дирекция „Бюджет и финанси”

  • Обновено

  І. Допуска се до конкурс следния кандидат:

  Костадин Стоянов Атанасов

  Допуснатият кандидат следва да се яви на 26 септември 2017 г. /вторник/ в 14.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – площад. „Света Неделя” № 5, в конферентна зала на IV етаж за решаване на тест и провеждане на интервю.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Конкурс за длъжността „началник“ на отдел „Консолидирани бюджетни разходи“ в дирекция „Бюджет и финанси”

I. Обявява конкурс за длъжността „началник“ на отдел „Консолидирани бюджетни разходи“ в дирекция „Бюджет и финанси”.

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални изисквания:

- образование – висше;

- образователна степен –магистър;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика;

- професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг.

2. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки от професионално направление – Икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за компютърна грамотност (ако притежават такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 470 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 30.08.2017 г. до 11.09.2017 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.