Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Началник отдел „Човешки ресурси“ на дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Борислав Митков Петров;
  2. Ива Василева Божкова;
  3. Мирослава Юлий Рудолф;
  4. Сашка Филева Войнска;
  5. Цецилия Петрова Рашева.

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 20 юли 2017 г. /четвъртак/ в 10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя” № 5, в конферентна зала на IV етаж за решаване на тест и провеждане на интервю.

  Основни нормативни актове, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста:

   

  Закон за администрацията;

  Закон за държавния служител и актове по прилагането му;

  Кодекс на труда и актове по прилагането му;

  Кодекс за социално осигуряване;

  Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.

   

  По време на провеждане на теста кандидатите няма да могат да ползват нормативни актове.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Човешки ресурси“ в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси”.

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Човешки ресурси“ в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси”.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионални направления – Право, Администрация и управление, Икономика;

- професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг;

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават документи, удостоверяващи компютърна квалификация - MS office.

2. Описание на длъжността:

Ръководи, организира и координира дейността на отдел „Човешки ресурси” за ефективно управление на персонала в министерството. Подпомага методически дейността на звената по управление на човешките ресурси в структурите от системата на министерството.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионални направления – Право, Администрация и управление, Икономика;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 (пет) години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие от официални документи, удостоверяващи компютърна квалификация - MS office (ако притежават такъв).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител (в деловодството) на дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, площад „Света Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

7. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 470 лв.

8. Срок за подаване на документи: от 23.06.2017 г. до 03.07.2017 г.