Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „началник” на отдел „Стопански дейности“, дирекция „Административни дейности“ в Министерството на здравеопазването, обявен със Заповед № РД-15-1079/11.09.2017 г.

  • Обновено

  Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Цветанка Борисова Димова
  2. Олга Крумова Марчева
  3. Камелия Милтонова Василева
  4. Калинка Александрова Дерекова
  5. Лилия Иванова Аспарухова

   

  Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 25.09.2017 г. (понеделник) от 10,00 ч. в конферентната зала на IV етаж в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

  При успешно представяне на теста, интервюто ще се проведе на 25.09.2017 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на IV етаж в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

  Недопуснати до конкурса кандидати няма.

Конкурс за длъжността „началник“ на отдел „Стопански дейности“ в дирекция „Административни дейности”

I. Обявявам конкурс за длъжността „началник“ на отдел „Стопански дейности“ в дирекция „Административни дейности”.

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални изисквания:

- образование – висше;

- образователна степен –магистър;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика;

- професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг.

2. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки от професионално направление – Икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за компютърна грамотност (ако притежават такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 470 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 30.08.2017 г. до 11.09.2017 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.