Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Проекти финансирани от Европейски фондове“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Миглена Пламенова Божилова;

  2. Йаон Христов Ангелов;

  3. Анна Георгиева Мудева;

  4. Стефани Ивова Стоянова;

  5. Росица Вълкова Драганова;

  6. Любомир Петров Иванов;

  7. Славея Иванова Ангелова;

  8. Никол Михайлова Панчева;

  9. Елена Николова Караманска;

  10. Даниела Савчева Брязова.

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 22.02.2018 г. в 10.30 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – бул. „Александър Стамболийски„ № 39 в конферентната зала на V етаж за решаване на тест и провеждане на интервю.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Проекти финансирани от Европейски фондове“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образователна степен – професионален бакалавър по….;

- професионална област – технически науки, социални, стопански и правни науки; хуманитарни науки и политически науки;

- професионално направление – строително инженерство, икономика, международни икономически отношения, международни отношения, публична и бизнес администрация;

- професионален опит – не се изисква;

- ранг - V младши

2.  Допълнителни изисквания:

- да владее един чужд език – писмено и говоримо;

- компютърна грамотност – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

3. Описание на длъжността:

Подпомага процеса на планиране, прогнозиране и организиране включително реализиране на дейности по проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове в областта на здравеопазването.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ……“ от професионална област - технически науки, социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки и политически науки; от професионални направления – строително инженерство, икономика, международни икономически отношения, международни отношения, публична и бизнес администрация;  

4. копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежава такива);

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от официални документи удостоверяващи владеенето на чужд език (степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати);

7. копие от документ за работа с компютър (ако притежава такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 24.01.2018 г. до 05.02.2018 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.