Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Превенция на зависимости“, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Бойко Николаев Новев;

  2. Борис Кръстев Рангелов;

  3. Ваня Антонова Илиева;

  4. Вела Боянова Костадинова;

  5. Дария Желязкова Николова-Стоименова;

  6.. Денис Георгиев Асенов;

  7. Емил Василев Станоев;

  8. Кирил Йорданов Лазов;

  9. Кристина Любомирова Атанасова;

  10. Маруся Маринова Скилева;

  11. Миглена Пламенова Божилова;

  12. Милена Димитрова Вълкова;

  13. Надежда Владимирова Минева;

  14. Стефани Валентинова Моллова;

  Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 21.05.2019 г. /вторник/ от 11 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя“ № 5, зала-сутерен. Интервюто ще се проведе на 21.05.2019 г. непосредствено след успешно решаване на теста.

  Основни нормативни актове, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста:

  Закон за здравето и Наредбите за неговото прилагане;

  Закон за администрацията;

  Закон за държавния служител;

  Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Превенция на зависимости“, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“ в Министерство на здравеопазването

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- степен на завършено образование – висше;

- образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър по…;

- професионална област - социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт;

- професионално направление – медицина, психология, социални науки, фармация;

- професионален опит – не се изисква и/или придобит V младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания: - владеене на чужди езици; компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Участие в разработването на политиката и стратегията на МЗ по промоция на здраве и профилактика на незаразните заболявания с насоченост към ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, ниската физическа активност и нездравословното хранене. Изпълнение на политиката и стратегията на Министерство на здравеопазването в областта на повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация и здравни услуги на уязвими групи от населението.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“ от професионална област социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт; и професионално направление – медицина, психология, социални науки, фармация

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документи удостоверяващи владеенето на чужди езици (ако притежават такива);

7. копие от документи удостоверяващи компютърна грамотност (ако притежават такива);

IV. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 590,00 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 22.04.2019 г. до 02.05.2019 г.